Pravila

Na podlagi  9. in 20. člena  Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, z dne 13.06.2006) je občni zbor Čebelarskega društva DOMŽALE, dne 07.02.2020 v Domžalah, sprejel  spremembe in dopolnitve temeljnega akta in v prečiščenem besedilu, sprejel

PRAVILA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA DOMŽALE

SPLOŠNE DOLOČBE

  1. člen

Čebelarsko društvo Domžale ( v nadaljnjem besedilu: društvo ) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb na območju Občine Domžale, ki se združujejo zaradi čebelarske dejavnosti, ali so kako drugače povezani s to dejavnostjo. Čebelarsko društvo Domžale sestavljata Čebelarski družini: Domžale in Homec, ki sta organizirani v posameznih krajevno zaokroženih naseljih občine Domžale in delujeta kot sekciji društva.

  2. člen

Društvo  je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev pri Upravni enoti Domžale pod št.  215-40/2020/3(12124)

Sedež društva je  na naslovu : Prelog, Breznikova cesta 30, 1230 Domžale

  3. člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak in štampiljka imata grafični prikaz satja, čebele in klasja z imenom društva. Štampiljka je  okrogle oblike, z napisom imena društva na obodu, v sredini pa je znak društva. Štampiljka je pravokotne oblike.

Društvo ima svoj prapor in praproščaka.

  4. člen

Društvo   lahko sodeluje z drugimi domačimi sorodnimi društvi ali zvezami društev na območju Republike Slovenije.  Društvo je član Čebelarske zveze Slovenije s sedežem v Brdo 5 ,1225  Lukovica.

  5. člen

Delo društva je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Društvo  obvešča o svojem delu javnost:

 • tako, da so zapisniki vseh organov društva na voljo predstavnikom vseh članov;
 • tako, da so seje organov društva javne in se nanje vabijo vse osebe, ki izražajo tak interes;
 • prek sredstev javnega obveščanja

  6. člen

Občni zbor društva podeljuje odlikovanja, priznanja in častne nazive v skladu s Pravilnikom o podeljevanju odlikovanj, priznanj in častnih nazivov.

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

  7. člen

Društvo  ima naslednje namene in cilje :

 • vodi organizirano delo na področju zdravstvenega varstva čebel
 • izobražuje čebelarje
 • skrbi za enotno trženje čebeljih pridelkov
 • skupna nabava zdravil in ostalih čebelarskih potrebščin
 • sodeluje z državnimi organi in organizacijami pri načrtovanju kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike s področja čebelarstva
 • sodeluje pri razreševanju davčne politike v korist čebelarjev
 • seznanja širšo družbeno skupnost o pomenu čebelarstva in čebeljih pridelkov
 • se povezuje s sorodnimi društvenimi in nevladnimi organizacijami
 • utrjuje pripadnost čebelarjev v društveni organizaciji in čebelarstvu kot delu pomembne kmetijske panoge
 • utrjuje čebelarsko etiko
 • skrbi za promocijo čebelarstva
 • si prizadeva ohranjati zgodovino čebelarstva
 • skrbi za ohranjaje kranjske sivke

Izobražuje, usposablja in informira čebelarje in ostalo javnost z namenom da:

 • si izboljšajo strokovno in delavno čebelarsko znanje in spretnosti
 • bodo znali bolje izrabljati čebelje paše in tako omogočili oprašitev žužkocvetnih rastlin
 • bodo uporabljali sodobno tehnologijo pri čebelarstvu
 • bodo sposobni gojiti zdrave čebele
 • bodo skrbeli za neoporečnost pridelkov
 • sodelovali z domačimi in tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami za napredek čebelarstva

Pospešuje pridelavo in porabo čebeljih pridelkov:

 • seznanja potrošnike o kakovosti čebeljih pridelkov
 • uvaja prepoznavnost slovenskega medu na trgu
 • sodeluje in organizira selekcijo in zrejo pasemsko čiste, zdrave in čim bolj donosne kranjske sivke
 • spodbuja občane, predvsem mladino, za čebelarjenje in vključevanje v čebelarska društva.

  8. člen

Društvo uresničuje svoje cilje s tem da:

 • sodeluje s člani društva pri reševanju skupnih problemov, ki zadevajo njihovo članstvo
 • prireja predavanja in tečaje za članstvo ter posvetovanja, sejme in razstave
 • prireja posvetovalna in informativna srečanja čebelarjev
 • vzgaja v čebelarska društva včlanjene čebelarje in njihov naraščaj
 • v skladu s predpisi organizira ali sodeluje pri organizaciji izobraževanja čebelarjev
 • sodeluje z muzejskimi ustanovami pri ohranjanju čebelarske dediščine
 • daje pobude za znanstveno, raziskovalno in selekcijsko delo v čebelarstvu
 • daje pobudo za koordinirano in učinkovito zatiranje čebeljih škodljivcev in bolezni
 • sodeluje z organizacijami, ki oskrbujejo čebelarje
 • daje pobude za ustanavljanje in posodabljanje plemenilnih postaj
 • daje pobude za oblikovanje in zakonsko zaščito čistopasemske kranjske čebele in zaprtih območij za zrejo čebel čiste kranjske pasme
 • nudi pomoč pri urejanju prevozov čebel na paše
 • pripravlja ali sodeluje pri ustvarjanju pogojev, da so kakovostni pridelki ustrezno ovrednoteni
 • poziva čebelarje, da dosledno uresničujejo in spoštujejo poslovno moralo in čebelarsko etiko
 • s premoženjem in pravicami društva ravna kot dober gospodar
 • s prostovoljnimi prispevki in dotacijami fizičnih in pravnih oseb zbira namenska sredstva za pospeševanje čebelarstva
 • izvaja tudi druge naloge in aktivnosti, ki niso naštete v tem členu, vendar smiselno izhajajo iz določil teh pravil.

ČLANSTVO

 1. člen

Član društva lahko postane vsak občan in tudi drug, ki sprejema pravila, se ravna po njih, ter izrazi željo postati član društva.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do  dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakonit zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti  mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

 1. člen

Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva. Istočasno se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva in plačeval članarino.  Član lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Člani so vpisani v matično knjigo članstva.

 1. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so voljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva
 • da dajejo pobude in predloge za napredek društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem
 • da uživajo ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja društvo svojim članom.

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo pravila, društvene akte in sklepe organov društva
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog društva
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni organ društva,
 • da varujejo ugled društva,
 • da lahko uporabljajo lastnino društva, prostore, opremo in objekte v skladu s programom, ki ga določajo organi društva,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in manj izkušene člane društva
 • da skrbijo za redno vzdrževanje objektov, rekvizitov in opreme s katerimi društvo razpolaga.
 1. člen

Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem imela posebne zasluge pri realizaciji programov društva, uresničevanju društvenih nalog in uveljavljanju društva.
O podelitvi častnega članstva odloča občni zbor društva. Častni član praviloma ne plačuje članarine.
Častni člani so lahko redni člani društva ali nečlani društva. Častni član, ki ni član društva, nima pravice odločati o delu društva in nima pravice glasovanja.

 1. člen

V društvo se lahko vključijo tudi simpatizerji. Ti na pristopno izjavi izrazijo željo, da so samo simpatizerji in da se ne vključujejo v društvo s ciljem sodelovati pri izvajanju osnovnih nalog društva.
Častni člani in simpatizerji imajo pravico, da so obveščeni o društvenih aktivnostih in vabljeni na društvene prireditve.

 1. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.
 1. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno kadar poda organom društva pismeno izjavo o izstopu.

 1. člen

Člana se iz društva izključi, če grobo krši dolžnosti iz 11.člena pravil in drugih društvenih aktih, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva.

Prav tako se ga izključi (črta), če kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine  za tekoče leto, brezpogojno pa mu preneha članstvo če članarine ne plača v dveh zaporednih koledarskih letih.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija v skladu z disciplinskim pravilnikom.

ČLANARINA

 1. člen

Člani društva  plačujejo članarino za društvo in za ČZS, v višini kot je določi upravni odbor. Vsi člani, ki so po statutu dolžni plačati članarino, morajo le – to poravnati  pri blagajniku društva najpozneje na rednem letnem občnem zboru.

ORGANI DRUŠTVA

18.člen

Organi društva so:

 1. občni zbor
 2. upravni odbor
 3. nadzorni odbor
 4. disciplinska komisija

OBČNI ZBOR

 1. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani. Na občni zbor so vabljeni tudi častni člani in simpatizerji. Način dela občnega zbora določa poslovnik občnega zbora.

20.člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo ene tretjine članov društva.

 1. člen

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema podpisane zahteve ene tretjine članov društva.
Če upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v navedenem roku, ga skliče predlagatelj. Ta pripravi tudi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda.
Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

22.člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 8 dni pred občnim zborom.

23.člen

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov, sklepi pa so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot 50% navzočih. Če občni zbor sklepa o spremembi pravil ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da občnemu zboru prisostvuje polovica članov društva ter za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov.

 1. člen

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve organov društva so praviloma tajne.

O načinu dela organov občnega zbora odloča poslovnik občnega zbora.

 1. člen

Naloge občnega zbora so:

 • imenuje delovna telesa občnega zbora
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje  temeljni in druge akte društva
 • sprejema poslovnik o delu občnega zbora
 • sprejema program dela društva
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika in člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije in predsednika strokovnega odbora
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora, disciplinske komisije in strokovnega odbora
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in zvezami društev ter združitvi z drugimi društvi
 • odloča o spojitvi oz. pripojitvi društva,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
 • odloča o častnem članstvu v društvu
 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo delo in razvoj društva
 • odloča o prenehanju delovanja društva

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči občnega zbora, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

UPRAVNI ODBOR

26.člen

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, upravna, administrativna in tehnična dela. Vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 1. člen

Upravni odbor šteje enajst članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in člani.

28.člen

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Upravni odbor sprejme sklepe z večino glasov. Seje upravnega odbora so javne.
Podrobnejši način dela upravnega odbora določa poslovnik upravnega odbora.

29.člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva
 • pripravlja predloge društvenih aktov
 • ustanavlja stalne in občasne društvene komisije in imenuje njihove predsednike
 • določa in spreminja sedež društva,
 • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključno poročilo
 • upravlja s premoženjem društva
 • sklepa pogodbe
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva društva
 • skrbi za realizacijo sklepov občnega zbora
 • ustanavlja sekcije
 • določa članarino in višino prispevkov za posamezne namene
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občni zbor .

30.člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela društva in so organizirane po interesnem principu članov društva.
Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s pravili društva.
Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

31.člen

V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor med dvema občnima zboroma imenuje v svoj sestav največ dva člana.

NADZORNI ODBOR

32. člen

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva in spremlja delo upravnega odbora ter drugih organov društva. Opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov občnega zbora.
Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, ki mu tudi poroča enkrat letno.
Nadzorni odbor sestavljajo trije na občnem zboru izvoljeni člani. Predsednika odbora izvolijo člani izmed sebe.

33. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, a brez pravice odločanja na seji.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta in so lahko le še enkrat ponovno izvoljeni v ta organ.

34. člen

Naloge nadzornega odbora so:

 • nadzira izvajanje določil tega statuta daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora;
 • nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo;
 • nadzira izvajanje letnega finančnega načrta;
 • nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva;
 • nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva;
 • nadzira izvajanje drugih za društvo obveznih zakonskih določil državne zakonodaje;
 • razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa;
 • predlaga občnemu zboru razrešnico organov društva

DISCIPLINSKA KOMISIJA

35. člen

Disciplinska komisija je disciplinski organ društva. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika, izvoljeni na občnem zboru. Člani izmed sebe izvolijo predsednika komisije.
Komisija zaseda po potrebi na osnovi pisnih zahtev članov društva ali društvenih organov.
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.
Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

36. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo v pravnem prometu v državi in tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.
Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.
Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in upravnemu odboru. V odsotnosti predsednika društva opravlja vse navedene naloge podpredsednik društva z enakimi pooblastili.

TAJNIK DRUŠTVA

37. člen

Tajnik društva opravlja administrativna dela društva in skrbi za koordinacijo med organi društva. Podrobneje so naloge tajnika društva določene v poslovniku o delu organov društva.

38. člen

Za uspešnejše izvrševanje nalog ima lahko upravni odbor stalne ali občasne komisije. Komisija ima tri do pet članov, ki so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru. Ob imenovanju komisije ji upravni odbor določi naloge in čas delovanja. Komisija zaključi z delom najkasneje s časom, ko poteče mandat upravnemu odboru, ki jo je imenoval.

MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

39. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino
 • z darili in volili
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva
 • iz javnih sredstev
 • iz drugih virov

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med svoje člane je nična.

40. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključno letno poročilo.
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo državni nadzorni organi.

41. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in vsaj še eden s sklepom upravnega odbora pooblaščen podpisnik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Letno poročilo  za preteklo poslovno leto mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov oz. javno pravne evidence in storitev (AJPES), do  31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju. Pooblaščena organizacija ravna s podatki skladno s predpisi o računovodstvu.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

42.člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je last društva in je vpisano v inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa občnega zbora.

43. člen

Sponzorji ali donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

44. člen

Društvo lahko organizira javne prireditve, z nudenjem gostinskih uslug, skladno z veljavno zakonodajo za svoje člane in nečlane. Tako pridobljena sredstva društvo porabi skladno s finančnim programom in veljavno zakonodajo.

Sredstva pridobljena še z drugimi pridobitnimi dejavnostmi društvo ravno tako porabi skladno s finančnim programom in veljavno zakonodajo.

Društvo mora vsa sredstva pridobljena na osnovi pridobitne dejavnosti nameniti za svojo osnovno dejavnost.

45.člen

Društvo ima za finančno poslovanje odprt svoj transakcijski račun pri za to pooblaščeni finančni instituciji.

ODLIKOVANJE IN NAGRADE 

46.člen

Za posebne zasluge pri napredku čebelarstva društvo podeljuje svoja priznanja ali odlikovanja Antona Janše III. In II. stopnje. UO predlaga Čebelarski Zvezi Slovenije kandidate za (državna) odlikovanja Antona Janše I. stopnje .

PRENEHANJE DRUŠTVA

47.člen

Društva preneha:

 • s sklepom občnega zbora z 2/3 večino glasov prisotnih delegatov
 • s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu,
 • v primeru, da z izstopom posameznih članov društva v njem ostaneta manj kot dva člana
 • po samem zakonu.

Društvo lahko svoje premoženje s sklepom občnega zbora prenese na drugo sorodno

društvo,ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji.

Če takega društva ni, preide premoženje na lokalno skupnost oz. občino.

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

Vsaka delitev sredstev in premoženja med člane je nična.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 1. člen

Pravila društva so sprejeta, ko jih sprejmejo s sklepom člani na  občnem zboru. Uporabljati se začnejo z dnem vpisa v register društev.

Domžale, 07.02.2020

Tajnik: Darja Dolenc                                                                                    Predsednik: Andrej Jus


 Pravila so doplnjena  z Anksom št 1 z dne 7. 2. 2/2/ in z odločbo UE Domžale 215-116/2022/3 (12124), z dne 20.6 2022

Navigacija

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE!

Še niste člani? Prijavite se na e-novice in ostanite v stiku z čebelarskim svetom!

© 2022 Vse pravice pridržane